درباره ماجان آقا ٍ دوستان ولایت کاپیسا خیلی زیباتر از این عکسهای که میبینید میباشد
دوستانی که در داخل کشور ویا دوستان دیگری که هر مطلب
تصویر و فیلم راجع به این ولایت دارند خواهشمندم به این ایمیل
kapisa@mail.comبفرستند
ایمیل : kapisa@mail.com